Mateřská škola

Sokolnice

  6.30 – 7.00

Děti se postupně scházejí ve třídě KUŘÁTKA, kde se věnují hrám a činnostem podle vlastní volby, probíhají rozhovory nebo „pouhé ranní rozjímání“ .

  7.00 – 8.30

Paní učitelky ze tříd SLUNÍČKA, KOŤÁTKA a MOTÝLCI si vyzvednou „svoje“ děti ve třídě KUŘÁTKA a odchází s nimi do kmenových tříd, v nichž již též začíná provoz. Děti mají k dispozici nabídku spontánních, polořízených či řízených her a činností, které paní učitelky volí na základě zvolených cílů a výstupů obsažených ve třídním vzdělávacím programu (TVP) a též v rozsahu 8 inteligencí definovaných H. Gardnerem. Zároveň se paní učitelky věnují dětem individuálně (např. dětem se specifickými potřebami), ve skupinkách, probíhají pohybové chvilky, výtvarné aktivity   či práce dětí v tematicky zaměřených dílničkách, děti hrají s kamarády či p.učitelkou společenské a didaktické hry. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Poskytujeme dětem příležitost učit se různými cestami – prožitkovým učením, pokusy, objevy a prozkoumáváním.

8.30 – 12.30

V průběhu této doby probíhá povinné předškolní vzdělávání (skupinové a individuální činnosti s dětmi probíhající spontánně, řízeně či částečně řízeně

8.30 – 9.00

Děti uklízí hračky a pomůcky, které potřebovaly pro hru i činnosti, probíhá společné setkání v kruhu a poté skupinové činnosti se všemi dětmi, jejichž hlavním prvkem je kromě dosahování cílů a výstupů z TVP zvolených p.učitelkou také vedení děti ke vzájemné spolupráci.

9.00 – 9.30

Děti si před jídlem a po použití WC myjí ruce a otírají do ručníku u své značky. Vedeme je k samostatnosti a sebeobsluze. Samy si prostírají, obslouží se a po jídle si uklidí. Malým dětem pomáháme. Doba svačiny se může lehce přizpůsobit změně v programu.

9.30 – 9.45

Při prohlížení knihy či tematických individuálních rozhovorech mezi dětmi či dětmi a p.učitelkou čekáme na kamarády, kteří ještě dosvačují. Poté se chystají na pobyt venku – opět jdou na WC, umývají si ruce a jdou se oblékat do šatny. Oblečení mají děti přiměřené počasí, prostředí, účelu, p.učitelky vedou všechny děti k maximální samostatnosti, přičemž dětem mladším pomáhají s oblékáním také starší kamarádi.

9.45 – 11.45

Pobyt venku – během něj probíhají vzdělávací, pohybové aktivity, tvořivé činnosti  s přírodními  materiály v přírodě, na školní zahradě, pohybové a sportovní aktivity na hřišti, procházka do okolí spojená s pozorováním přírody, dodržováním základních pravidel silničního provozu – činnosti vždy volí pedagog na základě TVP, aktuálního počasí a situace. Ven chodíme téměř v každém počasí. Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách či při vzniku smogové situace, přičemž rozhodnutí je plně v kompetenci třídních učitelek.
11.45 – 12.30

Probíhá hygiena před obědem (WC, umývání rukou). Děti obědvají u stolu, kde mají  nachystané talíře, příbory, papírové ubrousky. Polévku si předškoláci nalévají sami, mladším dětem ji nalévá p.učitelka. Po polévce po sobě všechny děti odnášejí talíře     a druhé jídlo si nosí samy. Starší děti používají příbor. U mladších dbáme na správné držení lžíce. Pomáháme jim s polévkou, popřípadě s obsluhou.

12.30 – 12.45

12.45 – 14.15

Děti jdou opět na WC a umývají se po obědě. Na odpolední odpočinek se děti převlékají do pyžama, oblečení si urovnají na židličky. Následně děti odchází ke svojí postýlce. Mohou si povídat s kamarády, věnovat čas prohlížení obrázkové knížky, zahrát si s ostatními dětmi a p.učitelkou krátkou didaktickou hru apod. Děti, pro které si rodiče chodí po obědě se rozcházejí domů.  

Děti si před odpočinkem vyslechnou čtenou, popřípadě reprodukovanou pohádku, a to na základě volby třídní učitelky. Děti odpočívají v postýlkách a mohou mít u sebe svého plyšáka. Náhradní odpočinkové aktivity volí p.učitelka vždy dle prostorových možností dané třídy tak, aby tyto nerušily spící děti. V rámci daných hygienických opatření probíhá v době odpočinku každodenní pravidelný úklid tříd, dětských toalet, umýváren a dalších vnitřních prostor v MŠ, tudíž musí p.učitelka průběh náhradních odpočinkových aktivit dětí volit také vzhledem k této skutečnosti a zároveň zabezpečit všem přítomným dětem bezpečné prostředí.

14.15 – 15.00

Probíhá postupná odpolední svačina, před níž i po ní si děti nezapomenou umýt ruce.

15.00 – 16.30 Nyní je čas na odpolední zájmové činnosti, hry + dle zájmu dětí pokračování cílených činností, dotváření rozdělaných výrobků, v případě příznivého počasí chodíme na školní zahradu (pohybové aktivity, tvořivé činnosti s přírodními materiály apod.)

 

Toto uspořádání dne může být pozměněno v případě, kdy to vyplývá ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání naší mateřské školy, v případě výletů, exkurzí, divadelních představení pro děti, společných akcí s rodiči a podobných akcí.

U svačin a oběda zastáváme, v případě kdy dítěti občas něco nechutná, pravidlo alespoň 1 ochutnání, popřípadě smazání pomazánky z pečiva.

 

V odpoledních hodinách děti vyzvedávejte vždy alespoň 15 min před Vámi plánovým odchodem, aby si děti v klidu stačily dohrát započatou hru, uklidit po sobě a společně s Vámi opustit MŠ. Nejpozději tedy v 16.15 hod, abyste společně stihli opustit MŠ v 16.30, kdy končí její provoz.