Mateřská škola

Sokolnice

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na šk. rok 2024/2025

 

Žádost o přijetí dítěte pro šk.rok 2024/2025

 

Co musí dítě zvládat při nástupu do MŠ

 

Poprvé do školky

 

 

Vážení rodiče,
termín podávání Žádostí o předškolní vzdělávání do MŠ Sokolnice – zápis dětí do MŠ je rozvržen do několika dnů, a to následovně:

Pondělí 6.5.2024 13 – 17 hod
Úterý 7.5.2024 13 – 17 hod
Čtvrtek 9.5.2024 13 – 17,40 hod
Pátek 10.5.2024 13 – 16,40 hod

V rezervačním systému, si vyberte 1 z nabízených volných termínů, který si závazně zarezervujete. Na Váš email Vám bude odesláno potvrzení rezervace, nicméně si Vámi zvolený časový interval raději ještě zaznamenejte. Ve zvoleném termínu se pak dostavte do ředitelny MŠ Sokolnice se všemi níže uvedenými dokumenty:
Žádost o přihlášení k předškolnímu vzdělávání dítěte je k dispozici ke stažení a vytištění.
Dále jsou zde k dispozici Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Sokolnice pro šk. rok 2024/2025.

 

 

K zápisu se dostaví pouze rodič přihlašovaného dítěte, popřípadě rodičem určený zástupce, který bude mít s sebou písemné zmocnění rodičem přihlašovaného dítěte k podání Žádosti o předškolní vzdělávání!


Dodržujte Vámi rezervované časové termíny!

 

Údaje a doklady, které společně s vyplněnou Žádostí o předškolní vzdělávání, dále jen „Žádostí“, doloží zákonný zástupce ředitelce MŠ Sokolnice v termínu zápisu:

– potvrzení o trvalém bydlišti dítěte v obci Sokolnice – výpis z evidence obyvatel nebo občanský průkaz dítěte. V případě, že dítě nemá v obci Sokolnice trvalý pobyt, není ani jeden z předchozích dokladů třeba.
– závazný způsob docházky dítěte do MŠ – vyplňuje se v „Žádosti“
– potvrzení „Žádosti“ pediatrem dítěte, kde lékař potvrzuje skutečnost, že dítě absolvovalo státem stanovená pravidelná očkování, poněvadž do MŠ lze přijmout jen dítě, které tuto podmínku splňuje. Výjimka se vztahuje pouze na případ, kdy ze závažných zdravotních důvodů dítě nemohlo prodělat očkování, ale tato skutečnost musí být opět písemně doložena jeho pediatrem, nebo na děti, které ve školním roce 2024/25 dovrší 6 let, tzn. děti v povinné předškolní docházce
– vyplněná „Žádost“
– rodný list dítěte – popřípadě jeho kopie k potvrzení údajů uvedených v „Žádosti“
– občanský průkaz zákonného zástupce či pověřeného zástupce, který se dostaví k zápisu dítěte do MŠ
 
♥ Přivítáme informaci, do které třídy byste chtěli, aby Vaše dítě docházelo. V rámci našich kapacitních možností ve třídách a věkovému rozložení (máme třídy věkově smíšené – 3-6 let) se snažíme tomuto přání vyjít maximálně vstříc, i když se to ne vždy podaří. Může to být např. třída, kam již chodí děti, se kterými se Vaše dítě zná, nebo postačí i informace, s kterým z dětí, které budou do MŠ přihlašovány, by Vaše dítě bylo společně v jedné třídě.

 

gras motyl