Mateřská škola

Sokolnice

Informace o zpracování osobních údajů

dle čl. 13 a 14 GDPR

Název a kontaktní údaje organizace

Mateřská škola Sokolnice, okres Brno-venkov, p.o.

Zahradní 494, 664 52 Sokolnice       Telefon: 544 224 409, 724 947 822             E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní údaje pověřence

Mgr. Andrea Sluštíková

Dobrovolný Svazek obcí Šlapanicko, Městský úřad Šlapanice

Opuštěná 2, 656 70 Brno                           Telefon: 774 088 430                                    E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účely zpracování a právní základ zpracování osobních údajů

Údaje jsou zpracovávány pro účely vedení dokumentace školy a zajištění výchovně-vzdělávacích procesů.

Plnění zákonné povinnosti zejména – zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Škola dále zpracovává osobní údaje na základě plnění smlouvy, udělení souhlasu, či v rámci oprávněného zájmu školy.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje dítěte/žáka:Jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (údaj o zdravotní způsobilosti; údaj o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na vzdělávání).

Osobní údaje zákonného zástupce: Jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo účtu.

Osobní údaje zaměstnance:jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, OP, trvalé bydliště, telefon, email (obsah pracovního spisu dle ZP); doklady o způsobilosti k výkonu pedagogického pracovníka (§ 3 zák. č. 563/2004 Sb.) – např. číslo účtu.

Případně další osobní údaje, které jsou zpracovány na základě zákona, smluvního plnění, oprávnění školy či udělení souhlasu.

Kategorie příjemců osobních údajů Zaměstnanci školy, lékař, externí mzdová účetní, externí zpracovatel dat, zřizovatel, správce webových stránek, externí zdravotník, vedoucí kroužků. Orgány školní správy (např. MŠMT), centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Orgány finanční správy, orgány sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Úřad práce.
Předání osobních údajů do třetích zemí Škola nepředává osobní údaje subjektů do třetích zemí mimo území EU nebo mezinárodní organizaci.
Doba uložení Doba uložení se řídí zákonnými lhůtami; dobou, nezbytnou pro plnění oprávněného zájmu školy, příp. dobou odvolání souhlasu.
Práva subjektů obecně, právo odvolat souhlas a právo podat stížnost

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů se můžete na školu obracet prostřednictvím datové schránky, e-mailu na adrese:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adrese uvedené v záhlaví dokumentu.

Výše uvedenými způsoby je možné uplatnit následující: právo na přístup k osobním údajům, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů a právo odvolat souhlas. Dále je možné uplatnit právo podat stížnost přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Využívání/nevyužívání automatizovaného rozhodování včetně případného profilování

Škola neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.