Mateřská škola

Sokolnice

budova MŠ

Mateřská škola byla postavena v roce 1979, je umístěna uprostřed obce Sokolnice.

V okolí budovy je rozlehlá oplocená zahrada se stromy a keři. Prostory zahrady dotvářejí tři pískoviště, věž se skluzavkou a lezeckými prvky, houpadla na pružině, dřevěný vláček, variabilní plošina, kladina, parkur, postupně doplňujeme další herní prvky pro děti.

 

Máme 4 třídy : KOŤÁTKA, KUŘÁTKA, MOTÝLKY a SLUNÍČKA. V srpnu 2008 byla jedna ze tří tříd nově zrekonstruovaná a další čtvrtá třída zcela nově přistavěná, v roce 2009 byly zrekonstruovány zbylé dvě třídy. Proběhla výměna oken, rekonstrukce osvětlení, úprava a rekonstrukce podlahových krytin, výměna odpadů, elektroinstalace, plynového zařízení). Kapacita mateřské školy je  100 dětí.2

 

Součástí budovy MŠ je i nově přistavěná školní jídelna s kapacitou 72 míst pro žáky ZŠ Sokolnice s moderním vybavením. V hospodářské budově MŠ se též nachází vybavená školní kuchyně včetně konvektomatu, v roce 2009 zde proběhla celková rekonstrukce a připravuje se zde strava pro děti MŠ a pro žáky ZŠ. Od 1.9.2020 je kapacita školní kuchyně 400 jídel.

 

 

Třídy Provoz Věk dětí Učitelky E-mail
Koťátka 7:00 – 16:30 3 – 7 let

zástupkyně řed. p. uč. Bc. Hana Jahodová

p.uč. Bc. Silvie Hrozková

asistentka pedagoga - Zdeňka Jirgalová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kuřátka 6:30 – 16:30 3 – 6 let

p. uč. Bc. Michaela Hanáková
p. uč. Milena Krpenská 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Motýlci 7:00 – 16:30 3 – 7 let p. uč. Milena Vraspírová
p. uč. Ivana Cábová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Sluníčka 7:00 – 16:00 3 – 7 let p. řed. Bc. Jarmila Fialová
p. uč. Věra Kašparová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děti 7 leté jsou děti s odkladem školní docházky.

Přijímání dětí do MŠ

Děti jsou do MŠ přijímány zpravidla od 3 let na základě daných kritérií, se kterými jsou rodiče seznámeni na informativní schůzce, jež předchází Zápisu do předškolního zařízení. Po Zápisu jsou děti rozděleny do věkově smíšených tříd, přičemž vyhovujeme přání rodičů (sourozenci, kamarádi) tak, aby se děti cítily spokojeně a bezpečně.

Individuální a citlivé chování zaměstnanců k dítěti přispívá k jeho adaptaci na nové prostředí, umožňujeme dětem přinést si svoji oblíbenou hračku a rodičům zůstat se svým dítětem ve třídě na různě dlouhou dobu s ohledem na průběh ranních činností.

O čistotu a pořádek ve třídách, šatnách, chodbách, na školní zahradě a o klidný spánek dětí se starají:

školnice – paní Iva Kračmanová
uklízečky – paní Lenka Páralová, paní Hana Tůmová

 

 

  6.30 – 7.00

Děti se postupně scházejí ve třídě KUŘÁTKA, kde se věnují hrám a činnostem podle vlastní volby, probíhají rozhovory nebo „pouhé ranní rozjímání“ .

  7.00 – 8.30

Paní učitelky ze tříd SLUNÍČKA, KOŤÁTKA a MOTÝLCI si vyzvednou „svoje“ děti ve třídě KUŘÁTKA a odchází s nimi do kmenových tříd, v nichž již též začíná provoz. Děti mají k dispozici nabídku spontánních, polořízených či řízených her a činností, které paní učitelky volí na základě zvolených cílů a výstupů obsažených ve třídním vzdělávacím programu (TVP) a též v rozsahu 8 inteligencí definovaných H. Gardnerem. Zároveň se paní učitelky věnují dětem individuálně (např. dětem se specifickými potřebami), ve skupinkách, probíhají pohybové chvilky, výtvarné aktivity   či práce dětí v tematicky zaměřených dílničkách, děti hrají s kamarády či p.učitelkou společenské a didaktické hry. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Poskytujeme dětem příležitost učit se různými cestami – prožitkovým učením, pokusy, objevy a prozkoumáváním.

8.30 – 12.30

V průběhu této doby probíhá povinné předškolní vzdělávání (skupinové a individuální činnosti s dětmi probíhající spontánně, řízeně či částečně řízeně

8.30 – 9.00

Děti uklízí hračky a pomůcky, které potřebovaly pro hru i činnosti, probíhá společné setkání v kruhu a poté skupinové činnosti se všemi dětmi, jejichž hlavním prvkem je kromě dosahování cílů a výstupů z TVP zvolených p.učitelkou také vedení děti ke vzájemné spolupráci.

9.00 – 9.30

Děti si před jídlem a po použití WC myjí ruce a otírají do ručníku u své značky. Vedeme je k samostatnosti a sebeobsluze. Samy si prostírají, obslouží se a po jídle si uklidí. Malým dětem pomáháme. Doba svačiny se může lehce přizpůsobit změně v programu.

9.30 – 9.45

Při prohlížení knihy či tematických individuálních rozhovorech mezi dětmi či dětmi a p.učitelkou čekáme na kamarády, kteří ještě dosvačují. Poté se chystají na pobyt venku – opět jdou na WC, umývají si ruce a jdou se oblékat do šatny. Oblečení mají děti přiměřené počasí, prostředí, účelu, p.učitelky vedou všechny děti k maximální samostatnosti, přičemž dětem mladším pomáhají s oblékáním také starší kamarádi.

9.45 – 11.45

Pobyt venku – během něj probíhají vzdělávací, pohybové aktivity, tvořivé činnosti  s přírodními  materiály v přírodě, na školní zahradě, pohybové a sportovní aktivity na hřišti, procházka do okolí spojená s pozorováním přírody, dodržováním základních pravidel silničního provozu – činnosti vždy volí pedagog na základě TVP, aktuálního počasí a situace. Ven chodíme téměř v každém počasí. Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách či při vzniku smogové situace, přičemž rozhodnutí je plně v kompetenci třídních učitelek.
11.45 – 12.30

Probíhá hygiena před obědem (WC, umývání rukou). Děti obědvají u stolu, kde mají  nachystané talíře, příbory, papírové ubrousky. Polévku si předškoláci nalévají sami, mladším dětem ji nalévá p.učitelka. Po polévce po sobě všechny děti odnášejí talíře     a druhé jídlo si nosí samy. Starší děti používají příbor. U mladších dbáme na správné držení lžíce. Pomáháme jim s polévkou, popřípadě s obsluhou.

12.30 – 12.45

12.45 – 14.15

Děti jdou opět na WC a umývají se po obědě. Na odpolední odpočinek se děti převlékají do pyžama, oblečení si urovnají na židličky. Následně děti odchází ke svojí postýlce. Mohou si povídat s kamarády, věnovat čas prohlížení obrázkové knížky, zahrát si s ostatními dětmi a p.učitelkou krátkou didaktickou hru apod. Děti, pro které si rodiče chodí po obědě se rozcházejí domů.  

Děti si před odpočinkem vyslechnou čtenou, popřípadě reprodukovanou pohádku, a to na základě volby třídní učitelky. Děti odpočívají v postýlkách a mohou mít u sebe svého plyšáka. Náhradní odpočinkové aktivity volí p.učitelka vždy dle prostorových možností dané třídy tak, aby tyto nerušily spící děti. V rámci daných hygienických opatření probíhá v době odpočinku každodenní pravidelný úklid tříd, dětských toalet, umýváren a dalších vnitřních prostor v MŠ, tudíž musí p.učitelka průběh náhradních odpočinkových aktivit dětí volit také vzhledem k této skutečnosti a zároveň zabezpečit všem přítomným dětem bezpečné prostředí.

14.15 – 15.00

Probíhá postupná odpolední svačina, před níž i po ní si děti nezapomenou umýt ruce.

15.00 – 16.30 Nyní je čas na odpolední zájmové činnosti, hry + dle zájmu dětí pokračování cílených činností, dotváření rozdělaných výrobků, v případě příznivého počasí chodíme na školní zahradu (pohybové aktivity, tvořivé činnosti s přírodními materiály apod.)

 

Toto uspořádání dne může být pozměněno v případě, kdy to vyplývá ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání naší mateřské školy, v případě výletů, exkurzí, divadelních představení pro děti, společných akcí s rodiči a podobných akcí.

U svačin a oběda zastáváme, v případě kdy dítěti občas něco nechutná, pravidlo alespoň 1 ochutnání, popřípadě smazání pomazánky z pečiva.

 

V odpoledních hodinách děti vyzvedávejte vždy alespoň 15 min před Vámi plánovým odchodem, aby si děti v klidu stačily dohrát započatou hru, uklidit po sobě a společně s Vámi opustit MŠ. Nejpozději tedy v 16.15 hod, abyste společně stihli opustit MŠ v 16.30, kdy končí její provoz.

 

 

 

 

Během celého školního roku spolupracujeme s významnými sokolnickými organizacemi a spolky. Účastníme se jejich akcí nebo je sami na ně zveme. Jsou to TJ Sokol Sokolnice, Sbor dobrovolných hasičů, Domov po seniory, ZŠ Sokolnice, v neposlední řadě i obec Sokolnice. Děti roznáší novoroční přáníčka do místních obchodů nebo některým místním podnikatelům.

 

Zveme také mezi sebe rodiče i přátele školy (společná odpoledne v prostorách školní zahrady i budovy MŠ):

 • podzimní odpoledne
 • pasování předškoláků
 • společné akce k různým příležitostem (vánoce, svátek matek...)

Každý měsíc pořádáme průměrně dvě kulturní akce pro děti - navštěvují nás herci se svými vystoupeními (dětská divadelní představení) nebo s dětmi jezdíme na pohádky do divadla, na koncerty, návštěvu hvězdárny, výstavky a výlety do Brna nebo jeho okolí:

 • Mikulášská nadílka
 • vánoční besídka
 • karneval
 • Morena
 • akce pro předškoláky
 • výlety, MDD

Zapojujeme se také do různých soutěží – sportovní, výtvarné.

Spolupracujeme s Českou policií v Židlochovicích – výukový program pro děti.

Máme i bohatou nabídku pro předškoláky:

 • edukativní skupinky pro děti a rodiče
 • jedno přenocování v MŠ spojené s opékáním špekáčků a soutěžemi přichystanými Sborem dobrovolných hasičů
 • kulturní, tvořivé a  vzdělávací akce určené pouze předškolákům