Mateřská škola

Sokolnice

Výše a splatnost úplaty – školného za předškolní vzdělávání

Úplata – školné činí 400,-Kč na jedno dítě měsíčně.

Úplata se hradí převodem na účet č. 107-6271380217/0100 KB pod variabilním symbolem dítěte, a to do 15. dne v daném měsíci. Zákonný zástupce je povinen tento termín bezpodmínečně dodržet !!!

Zákonný zástupce dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, bude hradit úplatu v plné výši. 

Platba stravného

Stravné se hradí převodem na účet č. 107-6271380217/0100 KB pod variabilním symbolem dítěte, a to do 15. dne předem na měsíc následující.

Prosím o dodržení platby stravného a uvedení variabilního symbolu! 

Neuhrazení platby je považováno za vážné porušení vnitřního předpisu a v konečném důsledku může být důvodem pro vyloučení dítěte ze stravování!

Vyúčtování stravného probíhá na konci školního roku v měsíci srpnu (nejdříve od 25. dne v měsíci).

Výše stravného

Vyhláška o školním stravování stanovuje rozdělení strávníků do skupin podle věku. Do těchto skupin jsou strávníci zařazováni na dobu celého školního roku, ve kterém dosahují vyhláškou stanoveného věku.

Poplatek za stravné je stanoven finančním normativem dle Vyhlášky o školním stravování následovně:

Poplatky MŠ

Skupina Denní platba Celkem měsíčně
celodenní 3 - 6 let 43,- Kč 860,- Kč
polodenní 3 - 6 let 33,- Kč 660,- Kč
celodenní 7 let 48,- Kč 960,- Kč
polodenní 7 let  37,- Kč 740,- Kč

Poplatky ZŠ

Skupina Denní platba Celkem měsíčně
ZŠ 7 - 10 let 25,- Kč 500,- Kč
ZŠ 11 - 14 let  28,- Kč 560,- Kč
ZŠ 15 a více 32,- Kč 640,- Kč

Předškolní děti, které v příslušném školním roce mají odklad školní docházky a v průběhu školního roku (tj. od 1. 9. do 31. 8.) dovrší 7 let, se řadí do vyšší věkové kategorie strávníků. Děti ze základní školy, které dovrší během školního roku 11 a 15 let, se také řadí do vyšší věkové kategorie.